tài trợ - học bổng

Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến tài Doãn Tới năm học 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2020) ] - [ Số lần xem: 1464 ]

Thực hiện phương án triển khai Quỹ học bổng Khuyến tài Doãn Tới - An Giang. Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo việc xét, cấp học bổng Khuyến tài Doãn Tới - An Giang cho sinh viên năm học 2020-2021.


Thực hiện phương án triển khai Quỹ học bổng Khuyến tài Doãn Tới - An Giang. Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo việc xét, cấp học bổng Khuyến tài Doãn Tới - An Giang cho sinh viên năm học 2020-2021.

Xin mời xem file đính kèm
Tập tin đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo Quỹ khuyến học An Giang

  In bài viết