tin tức - sự kiện

Chương trình phối hợp giữa HKHVN - Bộ LĐTB&XH 2018-2023
[ Cập nhật vào ngày (03/10/2018) ] - [ Số lần xem: 83 ]

Chương trình phố hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Khuyến học Việt Nam trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018 - 2023


Ngày 13 tháng 9 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Khuyến học Việt Nam ký kết chương trình số 3836/CTPH-BLĐTBXH - HKHVN trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018 - 2023

Xin mời xem file đính kèm.
Tập tin đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo HKHVN

  In bài viết