VĂN BẢN MỚI

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NĂM 2019 VÀ HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (04/03/2019) ] - [ Số lần xem: 536 ]

Mục tiêu tuyên truyền của Hội năm 2019 và hướng tới năm 2020 là tiếp tục quán triệt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (trong khi chờ Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW);


Mục tiêu tuyên truyền của Hội năm 2019 và hướng tới năm 2020 là tiếp tục quán triệt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (trong khi chờ Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW);

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”, trọng tâm là kết quả triển khai các mô hình xã hội học tập theo QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”; Đồng thời bám sát 10 nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Khuyến học toàn quốc lần thứ V đề ra, trước mắt thực hiện tốt nội dung kết luận của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ IV (khóa V).

Xin mời xem file đính kèm
Tập tin đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo HKHVN

  In bài viết