VĂN BẢN MỚI

Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30/7/2019 của BTV tỉnh ủy về thực hiện kết luận 49-KL/TW
[ Cập nhật vào ngày (19/02/2020) ] - [ Số lần xem: 299 ]

Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30/7/2019 của BTV tỉnh ủy thực hiện kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Đính kèm 02 văn bản

1. Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30 tháng 7 năm 2019 của BTV tỉnh ủy An Giang.

2. Kết luận 49-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X ngày 10 tháng 5 năm 2019.
Tập tin đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo văn phòng HKH

  In bài viết