tài trợ - học bổng

Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo cho học sinh -sinh viên các trường trung cấp, Cao đẳng và đại học của tỉnh An Giang nhận học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt 2 năm học 2018-2019

Ngày 17/12/2018 Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo Sinh viên được tái cấp học bổng Doãn Tới năm học 2018-2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Quỹ Khuyến học An Giang ra Quyết định số 123/QĐ-QKH về việc cấp học bổng Quỹ Khuyến học An Giang năm học 2018-2019 cho sinh viên các trường đại học.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo về việc câp phát học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019 cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học trong và ngoài tỉnh.

Năm học 2018-2019, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại An Giang đang học tại các trường Đại học công lập ngoài tỉnh

Năm học 2018-2019, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đã vận động và trao "Quà tiếp bước đến trường" cho 72.262 học sinh, sinh viên với tổng giá trị các phần quà là 16.180.134.250đ...

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh An Giang ban hành thông báo số 138/TB-HKH về việc thông báo kết quả sinh viên đại học ngoài tỉnh nộp đơn xin cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019.

Ngày 27/7/2018 Hội Khuyến học tỉnh An Giang ban hành thông báo số 120/TB-HKH và 121/TB-HKH về việc triển khai học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đối với học sinh phổ thông, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh năm học 2018-2019...

Quyết định cấp học bổng Xổ số kiến thiết An Giang đợt 2 năm học 2017-2018 cho 95 Sinh viên trường Đại học An Giang.

Quyết định cấp học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho Sinh viên Khiếm Khuyết Tay-Chân trường Đại học An Giang đợt 2 năm học 2017-2018.